Ypatingai atsparūs mechaniniam poveikiui, dviejų komponentų epoksidiniai dažai vandens pagrindu.

Pasirinkite
Įspėjame, jog ekrane atspalviai atvaizduojami pagal Jūsų įrenginio charakteristikas ir gali neatitikti realių spalvų!
Pasirinkta spalva:
Šios konfiguracijos produktų neturime
Skaičiuoklė
Apie produktą
Aprašymas

Naudojimo sritis: betoninių, tinkuotų ir kitų tvirtų mineralinių paviršių (grindų, sienų ar laiptų) dažymui garažuose, pramoninėse patalpose, koridoriuose, sandėliuose, kambariuose, socialinė paskirties patalpose, parduotuvėse. Vidaus darbams.

Savybės: skiedžiami vandeniu, nestipraus, specifinio kvapo, labai atsparūs mechaniniam poveikiui (dėvėjimuisi ir trinčiai), tirpalams (vaitspiritui, tepalui, benzinui, dyzelinui, aušinimo skysčiui), intensyviam plovimui bei dezinfekavimo priemonių poveikiui.

Mineralinių paviršių paruošimas: po betonavimo darbų paviršius galima dažyti ne anksčiau kaip po 2 mėnesių, o naują tinką ne anksčiau kaip po 14 dienų. Dažomas paviršius turi būti sausas ir tvirtas. Senus besilupančius dažus, sukibimą mažinančias medžiagas: birias daleles, dulkes, riebalus, tepalus ir t.t. pašalinti. Naujus, anksčiau nedažytus paviršius rekomenduojama gruntuoti 1 eile iki 30% vandeniu praskiestais 2K EPOXID dažais. Po gruntavimo, dažyti rekomenduojama praėjus 12 – 16 val. Jei po gruntavimo praeis daugiau kaip 48 val. tuomet prieš dažymą nugruntuotą paviršių pašlifuokite P220 - P240 rupumo švitriniu popieriumi ir pašalinkite susidariusias daleles.

Dažymo sąlygos : pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti ne žemesnė kaip +5°C, optimalios sąlygos yra esant +20°C temperatūrai ir 65% santykiniam oro drėgnumui. Neturėtų būti dirbama tiesioginiuose saulės spinduliuose, esant stipriam skersvėjui.

Dažymas: supylus komponetą 2K į komponentą 1K kruopščiai maišyti 3-5 min. elektriniu lėtaeigiu maišytuvu iki tolygios, vientisos masės. Sumaišytą mišinį, kai aplinkos temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65proc. būtina sunaudoti per 45 min. Esant aukštesnei temperatūrai sunaudojimo laikas sutrumpėja. Galutiniam sluoksniui dažų neskieskite. Dažomam plotui rekomenduojama naudoti vienos partijos ir vieno pigmentavimo dažus. Tokiu būdu bus išvengiama skirtingų atspalvių. Dažyti 2 sluoksniais teptuku, voleliu arba purkštuvu. Anksčiau nedažytus paviršius rekomenduojama gruntuoti 1 eile ir dažyti 2 sluoksniais.

Sąnaudos: 0,25kg/m² (dažant 1 sluoksniu nepraskiedus vandeniu)

Džiūvimo trukmė: esant +20°C temperatūrai ir santykiniam oro drėgnumui 65% nelimpa po 8 val., pakartotinai dažyti po 16 – 18 val., atitinkamai esant žemesnei temperatūrai džiūvimo trukmė ilgėja. Dažų plėvelė pilną tvirtumą įgauna praėjus ~7 paroms.

Įrankių valymas: išplauti vandeniu tuoj pabaigus darbą.

Spalva: gamyklinės spalvos – balta, pilka, šviesiai pilka, tamsiai pilka. Įvairius spalvų pastelinius atspalvius galima išgauti naudojant spalvynus.

Laikymo ir gabenimo sąlygos: ne žemesnėje kaip +5°C ir ne aukštesnėje kaip +30°C temperatūroje sandariai uždarytame inde. Saugoti nuo užšalimo ir tiesioginių saulės spindulių!

Aplinkos ir darbo sauga: : nepilkite dažų į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvą. Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Patekus į akis, nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Lakieji organiniai junginiai: 1.1.10j) LOJ ribinė vertė 140. Didžiausias kiekis paruoštame naudoti produkte 13 g/l. Geriausi iki: 18 mėnesių nuo pagaminimo datos. Žiūrėti ant pakuotės. Iškilus klausimams, kreiptis nurodytais telefonais. EUH208 – Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra: Bisfenolis-A, bisfenolis-F, epichlorhidrinas, polietilenglikolis, trietileno tetraminas, krezilglicidilo eteris, C12-C14 alkiloglicidilo eteris, fenilglicidilo eteris, dietilentriamino amino aktyvusis kopolimeras

 

2K Epoxid kietiklis

Naudoti kaip nurodyta dažų 2K Epoxid aprašyme. Naudoti tik profesionaliam darbui.

ATSARGIAI! Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Stengtis neįkvėpti. Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Sąlytis su oda: Nedelsiant pašalinkite medžiagą nuo odos plaudami muilu ir dideliu kiekiu vandens. Prausdamiesi pašalinkite užterštus rūbus ir batus. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Patekimas į akis: Kelias minutes kruopščiai skalaukite akis vandeniu. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Įkvėpimas: Išveskite asmenį į šviežią orą; jei atsirado poveikis, kreipkitės į gydytoją.

Prarijus: NESKATINTI vėmimo, kreiptis į gydytoją.

Laikyti sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje, ne žemesnėje kaip +5°C ir ne aukštesnėje kaip + 30°C. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo. Saugoti nuo vaikų! Turinį/talpyklą šalinti patvirtintoje pavojingų atliekų šalinimo vietoje.

Naudoti tik profesionaliam darbui.


EUH205 Sudėtyje yra epoksidinių komponentų. Gali sukelti alerginę reakciją.ATSARGIAI

Susiję produktai