Pirkimo taisyklės

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.e-procolor.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – elektroninė parduotuvė) (toliau – Pirkėjas), ir uždarosios akcinės bendrovės "PRO COLORE" (įmonės kodas 185115813; adresas Rytų g. 19, Virbalio Miesto Laukų k., Vilkaviškio r.sav.; adresas korespondencijai - Vytauto g. 22, Vilkaviškis; shop@procolor.lt, info@procolor.lt; +37065695928; toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

 1. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

2.1. Pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį (pagrindinės prekių savybės yra nurodytos prie kiekvienos prekės aprašymo elektroninėje parduotuvėje; bendra prekių ir, jei pasirinkta, prekių pristatymo kaina yra nurodoma suformavus prekių krepšelį, prieš paspaudžiant mygtuką „Apmokėti“), nurodęs pristatymo adresą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

 1. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju ir grąžinti įsigytas nepradėtas naudoti prekes (išskyrus 3.3. punkte norodytas išimtis) per 14 dienų nuo prekės pristatymo/atsiėmimo dienos. Pirkėjas praneša Pardavėjui apie elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Sutarties atsisakymas turi būti pateiktas adresu Pietario g. 8, Vilnius arba el. paštu shop@procolor.lt. Pirkėjui atsisakius prekių pirkimo-pardavimo sutarties šiame punkte nurodytu pagrindu, Pirkėjas turi padengti visas prekių grąžinimo išlaidas. Prekės turi būti grąžintos adresu Pietario g. 8, Vilnius.

3.3. Pirkėjo (vartotojo) teisė atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju netaikoma šioms prekėms:

3.3.1. pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintoms prekėms, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba prekėms, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms (pvz., spalvoti produktai (dažai, tinkai ir pan.), specialiai pagal užsakymą pagaminti produktai (mozaikos, tinkai ir pan.) ir kt.);

3.3.2. prekėms, kurios po pristatymo Pirkėjui buvo sugadintos, buvo pažeista jų pakuotė, kaip nors kitaip iš esmės pasikeitė išvaizda ar dėl kitų priežasčių tapo netinkamos pardavimui;

3.3.3. prekėms, kurios po pristatymo Pirkėjui prarado savo pilną komplektaciją;

3.3.4. prekėms, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais.

3.4. Pirkėjas, kuriam buvo parduota netinkamos kokybės prekė, savo pasirinkimu turi teisę prekės tinkamumo naudoti termino laikotarpiu, nurodytu ant prekės pakuotės, raštu kreiptis į Pardavėją (adresu Pietario g. 8, Vilnius arba el. paštu shop@procolor.lt) ir:

3.4.1. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti prekės trūkumus;

3.4.2. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

3.4.3. reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;

3.4.4. vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą. Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą, jeigu prekės trūkumas yra mažareikšmis.

3.5. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 1. PIRKĖJO PAREIGOS

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes.

4.2. Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjas privalo apmokėti suformuotą užsakymą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Apmokėti” paspaudimo. Per šį terminą neatlikus mokėjimo, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė užsakymo. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo ir pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.

4.4. Pagal Taisyklių 3.2. punktą grąžindamas prekes, Pirkėjas privalo Prekes grąžinti originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą, kurią pirkėjas gavo kartu su siunta, arba kitą prekės pirkimą bei pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą, užpildytą sutarties atsisakymo formą arba pareiškimą.

4.5. Pateikdamas reikalavimą dėl netinkamos kokybės prekės (Taisyklių 3.4. punktas), Pirkėjas privalo nurodyti ir pateikti: Pirkėjo asmens duomenis (vardas, pavardė, adresas), brokuotų prekių pavadinimą ir kiekį, PVM sąskaitą faktūrą, kurią pirkėjas gavo kartu su siunta, arba kitą prekės pirkimą bei pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą; prekės nuotrauką, brokuotos vietos nuotrauką; prekės pakuotės nuotrauką; aprašyti prekės broko požymius.

4.6. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 1. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.3. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

5.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5.5. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 1. PARDAVĖJO PAREIGOS IR GARANTIJOS

6.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pirkėjui atsisakius sutarties nenurodžius priežasties (šių Taisyklių 3.2. punktas), Pardavėjas ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo prekių grąžinimo dienos, grąžina vartotojui visas šio sumokėtas sumas (tuo atveju, jei prekių pristatymui buvo pasirinktos kurjerio paslaugos, o ne atsiėmimas parduotuvėje, prekių pristatymo išlaidos nėra kompensuojamos). Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas naudoja tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui.

6.3. Pardavėjas, gavęs raštišką reikalavimą dėl netinkamos kokybės prekės (šių Taisyklių 3.4 punktas), per 14 dienų išnagrinėja reikalavimą ir pateikia atsakymą Pirkėjui. Prekių savybių atitikimas sutarties nuostatoms (prekių kokybė) nustatoma remiantis Civilinio kodekso nuostatomis.

6.4. Pirkėjui nutraukus sutartį dėl prekės netinkamos kokybės (šių taisyklių 3.4.4 punktas), Pardavėjas ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo prekės grąžinimo dienos, grąžina sumokėtą kainą (tuo atveju, jei prekių pristatymui buvo pasirinktos kurjerio paslaugos, o ne atsiėmimas parduotuvėje, prekių pristatymo išlaidos nėra kompensuojamos). Grąžindamas Pirkėjui sumokėtą kainą, Pardavėjas naudoja tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui. Netinkamos kokybės prekės grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.

6.5. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

6.6. Pardavėjas garantuoja prekės kokybę prekės tinkamumo naudoti termino laikotarpiu, nurodytu ant prekės pakuotės.

 1. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1. Prekių pristatymo taisyklės, esančios čia, yra neatsiejama šių taisyklių dalis.

 1. ATSAKOMYBĖ

8.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

8.2. Už pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

8.4. Pardavėjas neatsako už prekės trūkumus, kurie atsiranda, jeigu Pirkėjas naudoja prekę nesilaikydamas prekės naudojimo ir laikymo instrukcijų, gamintojo rekomendacijų, nurodytų ant prekės pakuotės.

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

9.1. Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu.

9.2. Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugojami vadovaujantis Pardavėjo Privatumo politika.

9.3. Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka atsiimdamas prekes prekių atsiėmimo vietoje pateikti Pardavėjui ir (ar) trečiajam asmeniui, Pardavėjo nurodymu pristačiusiam prekes, vieną iš asmenį identifikuojančių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslu.

9.4. Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslais, ir nepateikus asmens duomenų bei (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

 1. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia shop@procolor.lt elektroninio pašto adresu.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

11.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.3. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 524/2013, Europos Sąjungoje įprastai gyvenančio vartotojo ir Europos Sąjungoje įsisteigusio komercinės veiklos subjekto ginčai dėl elektroninio pirkimo-pardavimo arba paslaugų sutarčių gali būti pareikšti per Elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą. Tai - elektroninis įrankis, kurio pagalba vartotojai gali pateikti pretenziją pardavėjui, kai prekės ar paslaugos yra įsigyjamos internetu. EGS platforma prieinama adresu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

UAB “Pro colore” kontaktinis el. pašto adresas nurodymui minėtoje platformoje: info@procolor.lt