PRO.PARKET 2K

Vandeniu skiedžiamas, dviejų komponentų poliuretaninis lakas darbui pastatų viduje.

Šios konfiguracijos produktų neturime
Skaičiuoklė
Apie produktą
Aprašymas

Naudojimo sritis: skirtas parketui, medinėms grindims, laiptams, stalviršiams, palangėms ir kitiems intensyviai eksploatuojamiems mediniams paviršiams lakuoti pastatų viduje.

Savybės: specifinio kvapo, pasižymi dideliu atsparumu dėvėjimuisi.

Paviršiaus paruošimas: lakuojamas paviršius turi būti sausas, švarus, be riebalinių dėmių. Medienos santykinis drėgnumas turi būti ne didesnis nei 10%. Prieš lakavimą naują, anksčiau nelakuotą medieną, rekomenduojama vienu sluoksniu gruntuoti gruntu PRO.PARKET (medieną, kuri linkusi raudonuoti ar patamsėti rekomenduojama gruntuoti nitro gruntu, kuris neleidžia atsirasti spalvos pakitimams). Gruntui išdžiūvus, nugruntuotą paviršių rekomenduoja pašlifuoti naudojant Nr. 150-200 šveitimo tinklelį. Anksčiau lakuotą paviršių nušlifuoti iki matiškumo ir nuvalyti dulkes.

Lakavimo sąlygos: pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti ne žemesnė kaip +8°C, optimalios darbo sąlygos yra esant +20°C temperatūrai ir 65% santykiniam oro drėgnumui. Neturėtų būti dirbama tiesioginiuose saulės spinduliuose, esant stipriam skersvėjui.

Lakavimas: prieš naudojimą laką ir kietiklį gerai išmaišyti arba suplakti. Taip paruoštas lakas sumaišomas su kietikliu santykiu 9:1 ir kruopščiai 1-2 min. maišomas arba plakamas iki tolygios, vientisos masės. Praėjus 5 – 10min. laką perkoškite (koštuvėlis komplektuojamas kartu su laku) – lakas paruoštas lakavimui. Sumaišytą mišinį, kai aplinkos temperatūra +20°C, būtina sunaudoti per 5val. Nenaudojant grunto lakuoti rekomenduojama 3 – 4 sluoksniais, naudojant gruntą lakuoti reikėtų 2 – 3 sluoksniais. Lakuoti lakavimui skirtu teptuku, voleliu arba purkšti purkštuvu. Kiekvienam lako sluoksniui išdžiūvus, nulakuotą paviršių rekomenduojama lengvai pašlifuoti naudojant šveitimo tinklelį Nr.150-200.

Sąnaudos: 5 – 7 m²/l ( lakuojant 2 sluoksniais).

Džiūvimo trukmė: kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%: 3 – 4val. – pirmo sluoksnio, 4 – 5val. – antro sluoksnio, 5 – 6val. – trečio sluoksnio ir 6 – 8val. – ketvirto sluoksnio. Vaikščioti galima praėjus 10val. nuo paskutinio sluoksnio lakavimo.

Įrankių valymas: įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu.

Blizgumas: matinis, pusiau matinis ir blizgus.

Laikymo ir gabenimo sąlygos: ne žemesnėje kaip +5°C ir ne aukštesnėje kaip +30°C temperatūroje sandariai uždarytame inde. Saugoti nuo užšalimo!

Aplinkos ir darbo sauga: nepilkite lako į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvą. Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje!

EUH208 – Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra: 3(2H)-izotiazolonas, 5-chloro-2-metil- mišinys su 2-metil-3(2H)-izotiazolonu, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir 2-metil-2H-izotiazol - 3-onas.

 

PRO.PARKET 2K kietiklis.

Naudoti kaip nurodyta lako PRO.PARKET 2K aprašyme. Naudoti tik profesionaliam darbui.

ATSARGIAI! Gali sukelti alerginę odos reakciją. Kenksminga įkvėpus. Gali dirginti kvėpavimo takus. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Stengtis neįkvėpti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines. Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Turinį/talpyklą šalinti patvirtintoje pavojingų atliekų šalinimo vietoje.

EUH204 Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją.

ATSARGIAI

Susiję produktai