Paviršių gruntavimui prieš dekoravimą PRO.RETRO glaistu.

Šios konfiguracijos produktų neturime
Skaičiuoklė
Apie produktą
Aprašymas

Naudojimo sritis: skirtas paviršiams gruntuoti prieš dekoravimą dekoravimo glaistu PRO RETRO.

Savybės: specifinio kvapo.

Paviršiaus paruošimas: gruntuojamas paviršius turi būti švarus, tvirtas ir sausas. Prikibimą mažinančias medžiagas – riebalus, tepalus, dulkes – nuvalyti. Kalkinius, kreidinius, taip pat 4 ir 5 klasės dažus nuo gruntuojamo paviršiaus pašalinti mechaniniu būdu.

Darbo sąlygos: pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti ne žemesnė kaip +5°C, optimalios darbo sąlygos yra esant +20°C temperatūrai ir 65% santykiniam oro drėgnumui.

Darbas: prieš naudojimą gerai išmaišyti. Gruntuojamą paviršių būtina gruntuoti 2 kartus. Pirmąjį grunto sluoksnį būtina užtepti teptuku, gruntą gerai įtrinant į paviršių. Antrąjį grunto sluoksnį galima tepti naudojant volelį. Tarp gruntavimų turi būti ne mažesnė kaip 5 val. pertrauka, esant +20?C aplinkos temperatūrai. Po antrojo grunto PRO.RETRO sluoksnio užtepimo, tolimesni dekoravimo darbai gali būti vykdomi praėjus ne mažiau kaip 8 val., jeigu temperatūra ne žemesnė kaip +20°C.

Sąnaudos: 100 – 200ml/m² (gruntuojant 2 kartus) priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir lygumo.

Džiūvimo trukmė: kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%: 5 – 8 val.

Įrankių valymas: įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu.

Laikymo ir gabenimo sąlygos: ne žemesnėje kaip +5°C ir ne aukštesnėje kaip +30°C temperatūroje sandariai uždarytame inde. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo!

Aplinkos ir darbo sauga: nepilkite grunto į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvą. Gruntas turi specifinį kvapą. Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Patekus į akis, nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. EUH208 – Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra: 3(2H)-izotiazolonas, 5-chloro-2-metil- mišinys su 2-metil-3(2H)-izotiazolonu, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir 2-metil-2H-izotiazol - 3-onas.

Susiję produktai